CTO Tuesdays #1: The BPMN Diamond

40 mins
CTO Tuesdays episode 1: The BPMN diamond

Reference(s)